شرکت حریر ترمه آریا

موجودی که مغز و قلب ندارد!

02 اکتبر

موجودی که مغز و قلب ندارد!

بعضی از حیوانات هستند که کل زندگی خود را بدون قلب سر می‌کنند. قلبی در بدن آن‌ها برای خون رسانی وجود ندارد. البته همه حیوانات بدون قلب نیستند. حیواناتی که قلب ندارند، به خون رسانی در کل اعضای بدن وابسته نیستند. ممکن است این حیوانات بسیار کوچک باشند و نیازی به این خونرسانی کلی نداشته باشند. بعضی از آن‌ها نیز هیچ گونه اعضای بدن دیگری ندارند و بنابراین نیازی به قلب هم نیست.

 

عروس دریایی

عروس دریایی یکی از مخلوقات بسیار زیبا است و هیچ گونه قلب و هیچ خون رسانی در کل بدنش وجود ندارد. عروس دریایی جز بزرگ‌ترین حیوانات بدون قلب با فاصله زیاد از لحاظ سایز محسوب می‌شود. نکته جالب توجه این است که این موجود دریایی مغز هم ندارد پس می‌توان آن را موجود بدون قلب و مغز نامید.

 

کرم پهن

کرم پهن هیچ جریان خون و هیچ سیستم تنفسی و قلبی در بدن ندارد. غذا و اکسیژن در بدن کرم پهن با حرکت آن به قسمت‌های مختلف می‌رسد و هیچ منبع پمپاژ خون و تغذیه‌ای در بدن او وجود ندارد.

مرجان

مرجان‌ها حیوانات ساده‌تری هستند. شاید این دسته از موجودات شبیه به گل یا گیاه باشند اما در واقع آن‌ها حیوان هستند. حیوانات رنگی که هیچ گونه رگ خونی و قلبی در بدن آن‌ها وجود ندارد.

 

پنج مورد از مخلوقات دریایی دیگر که قلب ندارند

برخی موجودات دریایی دیگر هم بدون قلب هستند. ساختار این موجودات بسیار ساده است و هیچ گونه اعضایی در بدن آن‌ها وجود ندارد که شامل موارد زیر هستند:

  • ستاره دریایی
  • اسفنج دریایی
  • شقایق دریایی
  • خیار دریایی