شرکت حریر ترمه آریا
<h1 class="entry-title">برچسب: ستاره دریایی</h1>
02 اکتبر

موجودی که مغز و قلب ندارد!

بعضی از حیوانات هستند که کل زندگی خود را بدون قلب سر می‌کنند. قلبی در بدن آن‌ها برای خون رسانی وجود ندارد. البته همه حیوانات بدون قلب نیستند. حیواناتی که قلب ندارند، به خون رسانی در کل اعضای بدن وابسته نیستند. ممکن است این حیوانات بسیار کوچک باشند و نیازی به این خونرسانی کلی نداشته […]